PCG logo

Uppförandekod

1. Uppförandekod

Denna uppförandekod utvecklades för att specificera och hjälpa till med kontinuerlig implementering av PCG's principer genom att etablera en minimistandard för beteende inom viktiga områden.

Syftet med detta dokument är inte att täcka alla situationer och scenarier som kan uppstå. Det är skapat för att tillhandahålla en viss referensram.

Varje anställd bör bekanta sig med alla aspekter av denna uppförandekod och är ansvarig för att söka hjälp och vägledning när de är osäkra på rätt handlingsväg i scenarier som inte täcks i detta dokument. Varje anställd har fullt ansvar att göra rätt sak enligt sin kunskap.

2. PCG vision, uppgift och värdegrund

Anställda bör alltid använda PCG's vision, mission och värderingar som en allmän guide för sitt beteende. Medan visionen kortfattat beskriver företagets övergripande mål och syften, beskriver missionen vad vi gör i vårt dagliga arbete. Värderingarna beskriver de grundläggande principerna och idéerna som definierar hur vi samverkar inom företaget och skiljer oss åt i våra externa affärer med kunder och partners.

Vision

Att vara den oberoende molnpartnern för kunder, skickliga anställda och hyper-byggare över hela Europa.

Uppgift

Att vara det företag som stödjer kunder genom samtliga faser av deras molnresa och samtidigt skapar en uppmuntrande arbetsplats.

Värdegrund

Skapa kundvärde

Behandla din kund som en partner. Var pragmatisk. Leverera resultat med kundens långsiktiga inflytande i åtanke.

Var hänsynsfull

Välkomnamångfald. Bidra till omtanke. Utmana professionellt, bry dig om på ett personligt sätt.

Ta initiativ

Ta ansvar och ägarskap. Var pro-aktiv och få saker gjorda. Visa engagemang och bidra med hög kvalitet.

Var samarbetsvillig

Bidra till lagsamarbete över gränser. Dela information och kunskap. Lyssna på olika perspektiv och hjälp varandra att nå resultat.

Var transparent

Var öppen och ärlig. Kommunicera med transparens. Bygg förtroende långsiktigt med kunder, partners och kollegor.

Var nyfiken

Välkomna förändring. Fråga mer och fortsätt söka svar. Dedikera dig till kontinuerlig lärande och att utforska nya vägar.

3. Huvudprinciperna för uppförandet

Konfidentialitet och skydd av integritet

Konfidentiell information består av alla uppgifter som inte är (eller ännu inte är) offentliga, eller information som är känslig i sin natur. Varje anställd på PCG som har tillgång till konfidentiell information är ansvarig för att hantera den med särskild omsorg. De får inte avslöja eller tillåta avslöjande av konfidentiell information. Dessutom måste anställda göra sitt bästa för att undvika oavsiktlig avslöjande när de skapar eller delar denna information. Observera att detta åtagande fortsätter efter anställningens upphörande.

Konfidentiell information är alla uppfifter som inte är (eller ännu inte har gjorts) offentliga, eller information av känslig natur. Varje PCG-anställd som har tillgång till konfidentiell information är ansvarig för att hantera denna information med särskild omsorg. De får inte avslöja eller tillåta avslöjande av konfidentiell information. Anställda måste dessutom göra sitt bästa för att undvika att oavsiktligt avslöja konfidentiell information när de skapar eller delar denna information. Observera att denna skyldighet kvarstår efter anställningens upphörande.

Skydd mot diskriminering och trakasserier

PCG respekterar värdigheten, integriteten och de personliga rättigheterna hos varje anställd, potentiell kandidat, kund, partner eller person vi möter. Vi har åtagit oss att upprätthålla en arbetsplats som är fri från diskriminering och trakasserier. Vi tar dessa principer mycket seriöst och varje anställd förväntas behandla andra med respekt och undvika situationer som kan uppfattas som olämpliga.

Därför får anställda inte diskriminera på någon grund, som till exempel, men inte begränsade till:

• Kön
• Nationalitet
• Ursprung
• Religion
• Ålder
• Etnicitet
• Politiskt hemmahörande

Exempel på oacceptabelt beteende:


• Negativa kommentarer baserade på ålder eller familjesituation
• Misogyna kommentarer
• Rasistiska eller etniska nedsättande ord
• Härmande eller respektlösa kommentarer om dialekter, accenter eller brytningar
• Diskriminerande kommentarer om medlemmar av marginaliserade religioner som grupp
• Homofoba eller transfoba kommentarer eller nedsättande ord
• Olämpligt eller oönskat fokus eller kommentarer på en persons fysiska egenskaper eller utseende
• Dömande och uttalade åsikter om arbetsroller och generellt "hur saker och ting borde vara" enligt din åsikt
• Isolering och utfrysning, skvaller, rykten, förolämpningar, nedsättande namn, förtal
• Allt trakasseri som påverkar en individs värdighet eller psykologiska eller fysiska integritet

Lika möjligheter

Vi har åtagit oss att skapa och upprätthålla en mångsidig och inkluderande kultur som tillåter individer med olika talanger, synpunkter, personligheter och erfarenheter att excellera i sina yrken. Vi främjar rättvisa och jämlika möjligheter. PCG tolererar inte olaglig diskriminering på något sätt.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vart vi än arbetar så respekterar och värnar PCG om de mänskliga rättigheterna.

Vi följer alla relevanta arbetsrättsliga- och arbetslagar och rättvisa arbetsregler. Vi respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och stöder inte någon form av människohandel, barnarbete, slaveri, straffarbete eller tvångsarbete.

Vi förväntar oss att våra affärspartners, inklusive leverantörer, arbetar efter samma principer.

Integritet och arbetskvalitet

PCG integritet är avgörande för att upprätthålla trovärdighet och rykte. Varje PCG-anställd förväntas vara pålitlig, ärlig och rak i både personliga och affärsrelationer. Varje PCG-anställd förväntas följa inte bara de lagstadgade reglerna, utan också en strikt moralisk och etisk kod.

Förutom integritet är vårt rykte främst baserat på kvaliteten på det arbete vi gör. Varje person är, på flera nivåer, individuellt ansvarig för kvaliteten på sitt arbete:

• Som individ
• Som en del av ett team
• Som en del av en organisation

Varje anställd förväntas att:

Bete sig ärligt
Vi har en stark tro på att det är viktigt att kommunicera och agera ärligt, uppriktigt och rakryggat samtidigt som man följer företagets värderingar. Ärlighet bör gälla både mot sig själv och gentemot andra.


• Ta ansvar

Varje PCG-anställd förväntas ta ansvar för sitt beteende och hålla en hög moralisk och etisk standard. Varje anställd tar ansvar för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt och ta ansvar för sina beslut.


• Vara ansvarsskyldig
Vi bygger och upprätthåller en arbetskultur där alla har en passande nivå av personligt ansvar för de beslut de fattar och de åtgärder de vidtar.


Handla med omsorg
För att hålla en kontinuerlig arbetskvalitet och upprätthålla bilden och ryktet av PCG förväntas varje anställd att leverera uppgifter med en viss nivå av noggrannhet och korrekthet. De anställda förväntas undvika att medvetet eller oavsiktligt agera på ett sätt som skulle ha negativ effekt på en individs värdighet, psykologiska eller fysiska integritet eller ha en negativ effekt på PCG's rykte.

Anti-mut och korruption

För att försäkra och upprätthålla förtroende och respektfulla förhållande, både inom PCG och med externa kunder, partners eller någon annan professionell kontakt, avvisar vi som PCG resolut alla former, både aktiva och passiva, av mut och korruption.

Konkret innebär detta att PCG-anställda inte får erbjuda, lova eller bevilja fördelar till offentliga tjänstemän på nationell eller internationell nivå, eller till beslutsfattare inom den privata sektorn på nationell eller internationell nivå, för att få förmånlig behandling eller nå gynnsamma beslut för PCG.

Dessutom får PCG-anställda inte tillåta situationer där de lovas eller erbjuds fördelar. De får inte heller ta emot fördelar om detta skapar intryck hos parterna som ger fördelarna, att de kan påverka den anställdas affärsbeslut. Dessutom får PCG-anställda aldrig begära fördelar för sig själva eller tredje part.

Hållbar tillväxt och miljöledarskap

PCG har åtagit sig att skydda och bevara vår miljö och naturresurser och försäkra oss om att vi har en positiv effekt i våra samhällen och gemenskaper. Vi bedriver verksamhet på ett socialt ansvarsfullt och etiskt sätt som skyddar den miljö där våra anställda, kunder, leverantörer och andra affärspartners bor och vistas i. Vi har åtagit oss att använda våra molnplattformar och tjänster för att hjälpa våra kunder att övergå till ett koldioxidsnålt ekonomiskt system.

4. Anmälning av överträdelser av Uppförandekoden, olagligt eller oetiskt beteende

Varje PCG-anställd förväntas anmäla kända eller misstänkta överträdelser av denna Uppförandekod till ledningen eller HR-teamet. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och inga inlämnade rapporter kommer att resultera i någon form av repressalier.