PCG logo
Artikel

Hantering av efterlevnadskrav med molnet

customHeroImage
"När företag flyttar sina känsliga data till molnet blir behovet av säkra och kompatibla lösningar avgörande. Det handlar inte bara om att kryssa i en ruta, det handlar om att skydda organisationens framtid."
IDC:s rapport om molnsäkerhet

Landskapet för regelefterlevnad

Att förstå vad som gäller i fråga om regelefterlevnad kan kännas lite som att navigera sig genom en labyrint - eller till och med korsa ett minfält om man vill vara lite mer dramatisk! Därför är det viktigt att ta en närmare titt på de ständigt skiftande rättsliga kraven, de olika tillsynsorganens roll och branschspecifika standarder.

Flera tillsynsorgan: Från HIPAA till ISO 27001

Att förstå vad som gäller i fråga om regelefterlevnad kan kännas som att navigera sig genom en komplex terräng. Flera tillsynsorgan utövar sin auktoritet i denna miljö. Till exempel reglerar Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) sjukvårdssektorn, General Data Protection Regulation (GDPR) övervakar dataskyddet i Europeiska unionen, och Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) säkerställer säkra korttransaktioner.

Under tiden, inom området för informationssäkerhet, är efterlevnad av internationella standarder som ISO 27001 och SOC 2 avgörande. ISO 27001 fokuserar på system för hantering av informationssäkerhet och säkerställer att organisationer implementerar robusta säkerhetsåtgärder. På liknande sätt utvärderar SOC 2 ett företags kontroller relaterade till säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, konfidentialitet och integritet. Att följa dessa standarder demonstrerar inte bara ett engagemang för datasäkerhet, utan förbättrar också förtroendet hos kunder och partners genom att visa upp en noggrann metod för att skydda känslig information.

Illustration av en stad tillsammans med vågskålar med HIPAA, GDPR och PCI logos.

Behovet av efterlevnadsstandarder är inte begränsat till några få utvalda, efterlevnad av dessa standarder är inte bara en rättslig skyldighet och en betungande uppgift som man motvilligt accepterar. Det bör ses som en möjlighet att bygga förtroende hos era kunder, partners och intressenter - som alla förväntar sig att ni hanterar deras uppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Så var kommer molnet in i bilden?

Molnlösningar för regelefterlevnad

Att välja en av de stora hyperscalers, som AWS, Azure eller Google, ger betydande fördelar när det gäller efterlevnad av molntjänster. Dessa branschledare har en dokumenterad erfarenhet av att investera stort i säkerhet och efterlevnadsåtgärder. De har en omfattande lista över certifieringar och följer strikta standarder, vilket gör att företag kan ärva efterlevnadsstatusen för sin infrastruktur.

Molnets skalbarhet och de många funktionerna för regelefterlevnad gör det mycket enklare för kunden att uppfylla kraven på följande sätt:

 1. Effektivitet: Molnleverantörer investerar kraftigt i säkerhet och efterlevnad, vilket gör att kunderna inte behöver tänka på att upprätthålla en säker infrastruktur. Detta gör att företagen kan fokusera på sina applikationer och data, vilket effektiviserar efterlevnadsarbetet.
 2. Skalning: Molnplattformar är utformade för att kunna skalas. Denna skalbarhet gäller även för efterlevnaden. När företag växer kan de sömlöst utöka sina efterlevnadsrutiner för att möta de skiftande behoven i branschen.
 3. Flexibilitet: Molntjänster är mycket flexibla, vilket gör att företagen kan skräddarsy sina efterlevnadsrutiner efter sina specifika krav. Denna anpassningsförmåga är avgörande eftersom lagkraven fortsätter att ständigt förändras.
Illustration av tre moln som successivt växer i storlek.

Kostnadsöverväganden och vidtagna åtgärder

Trots dessa stora fördelar bör företag också vara medvetna om att att upprätthålla en efterlevnadslösning i molnet kan innebära ytterligare kostnader. Medan andra aspekter av övergången till molnet kan spara dig mycket pengar, är det avgörande för en heltäckande strategi att balansera robusta säkerhetsåtgärder och efterlevnad av standarder med budgetbegränsningar.

Samtidigt, även om det att registrera sig hos en av de stora hyperscalers är ett stort steg mot regelefterlevnad, är det också viktigt att betona att detta endast är ett första steg som en del av en fullständig strategi för efterlevnad. Detta är faktiskt en av anledningarna till varför en ISO 27001-certifiering eller SOC2-intyg är så viktiga, eftersom de bekräftar och säkerställer att ett företag också verkar enligt vissa säkerhets- och efterlevnadsstandarder snarare än att bara bocka av i rutorna.

Verktyg för Efterlevnad

Likaså, utöver att registrera sig för deras tjänster, är det viktigt att du fullt ut använder alla verktyg för efterlevnad som hyperscalers typiskt tillhandahåller, inklusive följande:

 1. Identitets- och behörighetshantering (IAM): Alla tre stora molnleverantörer erbjuder robusta IAM-lösningar. Med dessa tjänster kan kunderna hantera behörigheten till molnresurser på ett säkert sätt och kontrollera vem som kan göra vad i deras molnmiljö.
 2. Kryptering av data: AWS, Azure och Google Cloud prioriterar datakryptering. De erbjuder krypteringstjänster för data i vila och i transit, vilket garanterar att känslig information skyddas.
 3. Granskningsloggar: Alla tre molnplattformar erbjuder omfattande funktioner för revisionsloggning. Kunderna kan spåra vem som har behörighet till deras data och system, vilket underlättar rapportering om regelefterlevnad.
 4. Certifieringar för regelefterlevnad: AWS, Azure och Google Cloud genomför rigorösa efterlevnadsrevisioner och har en omfattande lista av certifieringar. Detta gör det möjligt för deras kunder att omfattas av den underliggande infrastrukturens efterlevnadsstatus.

Dessutom gör deras skalbara och flexibla molnplattformar det möjligt för företag att anpassa sig till föränderliga efterlevnadskrav i takt med att regelverken fortsätter att förändras. Att samarbeta med en stor hyperscaler underlättar efterlevnaden av de komplexa kraven och ger istället företagen möjlighet att fokusera på sina kärnuppgifter.

Modell för delat ansvar

De stora molnleverantörerna erbjuder en rad fördelar, men det vore ett misstag att tro att er efterlevnadsstrategi skulle börja och sluta med att ni registrerar er hos en hyperscaler och migrerar till molnet. I modellen med delat ansvar ansvarar molnleverantörer som AWS, Azure och Google Cloud för säkerheten i sin infrastruktur.

Illustration av en familj där mamman och pappan håller ett moln med ett hänglås inuti.

Kunderna, å andra sidan, har huvudansvaret för att säkra sina data i molnet och följa en rad bästa praxis. Detta praktiska ansvar omfattar flera viktiga aspekter som organisationer måste ta hänsyn till:

 1. Använd tillhandahållna verktyg: Hyperscalers erbjuder verktyg för efterlevnad. Det är ditt jobb att använda dem.
  1. Datakryptering: Kryptera data under överföring och i vila.
  2. IAM (Identitets- och åtkomsthantering): Definiera åtkomst, ställ in tillstånd och granska regelbundet kontrollerna.
 2. Säkerhetsgrupper och nätverkskonfiguration: Definiera och hantera brandväggsregler för molnsäkerhet.
 3. Patchhantering: Håll mjukvaran uppdaterad med regelbundna säkerhetsuppdateringar.
 4. Säkerhetskopiering och återställning av data: Säkerhetskopiera regelbundet data för snabb återställning vid förlust eller systemfel.
 5. Övervakning och revision: Inrätta system för övervakning och revision för snabb respons på säkerhetsincidenter. Detta inkluderar granskning av loggar och användning av intrångsdetektionssystem.
 6. Efterlevnad: Se till att molnanvändningen överensstämmer med regelverk och branschstandarder. Implementera säkerhetsåtgärder och rapportera regelbundet efterlevnadsstatus.
 7. Utbildning och medvetenhet hos medarbetarna: I nära anslutning till alla andra ansvarsområden är det viktigt att utbilda dina anställda i bästa praxis för säkerhet och upprätthålla en kultur av säkerhetsmedvetenhet inom organisationen.
Illustration av folk som arbetar i ett kontorslandskap omgivet av moln.

I praktiken innebär modellen med delat ansvar att molnleverantörer som AWS, Azure och Google säkrar den underliggande infrastrukturen, medan kunderna ansvarar för att säkra sina data och applikationer inom den infrastrukturen. Det är en gemensam ansträngning för att säkerställa dataskydd, och företagen måste vara proaktiva när det gäller att genomföra nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna och uppfylla kraven.

Data Självbestämmande Överväganden

På liknande sätt är det också avgörande att ta hänsyn till överväganden gällande data självbestämmande, och företag måste vara medvetna om var deras data lagras och behandlas, i linje med lokala dataskyddsregleringar. Även om stora hyperscalers investerar i robusta säkerhetsåtgärder, är det viktigt att bedöma hur regleringar för data självbestämmande kan påverka din efterlevnadsstrategi, särskilt när man hanterar globala dataflöden.

Regelefterlevnad i verkligheten

En ikon för regelefterlevnad.

Nu när vi har förstått lite om teorin och ansvaret, vad händer i praktiken? Ett bra exempel är den lösning vi levererade till SynapCon, som behövde en säker och stabil plattform för sin programvara för hantering av data från kliniska prövningar, "easyTMF". Programvaran hanterar känsliga personuppgifter och hälsorelaterade data från deltagare i kliniska prövningar. Genom att välja Amazon Web Services (AWS) för molninfrastrukturen kunde SynapCon se till att deras plattform inte bara var säker utan också uppfyllde kraven i GDPR. AWS erbjuder robusta säkerhetsfunktioner och efterlevnadsverktyg som hjälper till att uppfylla de strikta dataskyddskraven i GDPR.

Inom den medicinska sektorn bidrar molntjänster till att säkerställa efterlevnad. Ta till exempel en hälsovårdsorganisation som använder en skyddad molnplattform för lagring av patientjournaler. Molnleverantören tillhandahåller kryptering, regelbundna säkerhetskopior och strikta behörighetskontroller, vilket uppfyller branschstandarder som HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Denna centraliserade molnlagring innebär smidig revision, enkel spårning av dataåtkomst och snabba uppdateringar av efterlevnadsprotokoll på flera platser eller vårdinrättningar. Det underlättar också efterlevnaden av nya bestämmelser genom att automatiserade kontroller och uppdateringar av efterlevnaden integreras i systemet. I slutändan garanterar detta säkerheten för patientdata samtidigt som att lagstadgade krav uppfylls.

Säkra din molnframtid: Ett partnerskap drivet av efterlevnad av lagar och regler

Redan med ett par korta exempel kan vi börja se hur molnet kan stödja och forma er strategi för efterlevnad. Även om det kan kännas skrämmande i början blir vägen mycket tydligare med rätt leverantör av molnlösningar vid din sida. Stora hyperscalers som AWS, Azure och Google Cloud erbjuder inte bara en säker och kompatibel infrastruktur utan också en mängd verktyg och funktioner som förenklar efterlevnaden av även de mest komplicerade kraven.

Medan molnleverantörerna tar hand om att säkra sin infrastruktur, spelar kunderna också en viktig roll för att garantera skyddet av sina data i den. I en värld med ständigt föränderliga digitala landskap och strikta regelverk är detta partnerskap nyckeln till att trygga din organisations framtid.

Ytterligare information

 1. Security and compliance - Overview of Amazon Web ServicesExternal Link
 2. Google: Cloud Compliance & Regulations ResourcesExternal Link
 3. Cloud Security and Privacy: An Enterprise Perspective on Risks and ComplianceExternal Link by Tim Mather et al.

Lås upp kraften i säker molnöverensstämmelse.

Är du redo att stärka din resa mot molnbaserad regelefterlevnad? Vår ISO 27001 Compliance as a Service är utformad för att smidigt integreras med din molninfrastruktur, vilket garanterar att dina strategier för dataskydd uppfyller högsta standarder. Kontakta oss idag för att påbörja en resa mot efterlevnad som garanterar säkerhet, flexibilitet och sinnesro.

Läs mer

Använda tjänster

Läs mer

Fallstudie
AWS Lambda
AWS S3
Serverless
Använd AWS Lambda för att driva en serverlös plattform för händelsehantering

Vad är Festyvent? Festyvent arbetar nära evenemangsarrangörer för att hitta nya sätt att engagera publiken genom unika digitala upplevelser och dataanalys. Denna webb- och mobilapp skapar mycket anpassade appar för liveevenemang. Appen tillåter evenemangsarrangörer att märka sitt evenemang och spåra sin publik. Appanvändare kan delta i digitala upplevelser skräddarsydda för dem.

Läs mer
Artikel
Att bemästra operativ kvalitet: En guide till en smidig molnresa

En guide till pelaren för operativ kvalitet i AWS Well-Architected Framework, som betonar vikten av processförfining, automatisering och kontinuerlig förbättring av molndriften.

Läs mer
Artikel
DevOps
Hur man kommer igång med AWS DevOps-verktyg

En detaljerad guide för att komma igång med AWS DevOps-verktyg, jämföra färdiga lösningar och gör-det-själv-lösningar, och insikter i hur man optimerar pipelines för effektivitet och kontroll.

Läs mer
Artikel
I vilket skede är en molntjänst bra för ett litet eller medelstort företag?

En omfattande guide som beskriver övergången från traditionell IT till hyperscalers molntjänster och ger insikter, strategier och praktiska exempel för organisationer som övergår till molntjänster.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down